mercredi 16 décembre 2015

raboka

tuant, e adj.- Mandreraka; un travail tuant, asa mandreraka.
tuba n.m.- Trômpetra.
tubage n.m.- Fampidiram-pantsona (amin'ny lavaka
voaomana, amin'ny traotraoka).
tubaire adj.- An'ny fanlsona. • grossesse tubaire,
fiforonan-jaza ao amin'ny fantsom-pananahana.
tube n.m.- Fantsona kely; tube de piomb, fantsona kely
fira-potsy. • Vatakelyboriborylavalava. • tubedigestif,
lalan-kanina;- tube cathodique, takamoam-pahitalavitra.
tuber v.tr (1).- MampidI-pantsona.
tubercule n.m.- Vodin-javamaniry (ovy, vomanga, sns.).
tuberculeux,euseac/y.-Misy vodiny (zavamaniry): rac/ne
fut)ercuteuse,vahatramisyvodiny. • ady.-Mararin'ny
raboka.
tuberculine n.f.- Ranoky ny raboka. »
tuberculinique ady.- An'ny ranoky ny raboka.
tuberculinisation n.f.- Fiforonan-draboka.
tuberculiniser v.tr (1).- Mampiforon-draboka.
tuberculose n.f - Raboka.
tubérèux, euse adj.- Mivotrovotro.
tubérlfier(se) v.pr. (1).-(zai'amara>yjMirako-botrovotro,
mlforom-botrovotro.
tubériforme ady.- Miendri-botrovotro.
tubérisation n.f.- Fiforonan-ko votrovotro.
tubérosité n.f- Fivotrovotro.
tubulaire ady'.- Miendrim-pantsona.
tubule n.m.- Fantsona kely.
tubuleux, euse ady - Loaka anaty.
tué, e ady.- Maty (novonoina). • n.-

 https://drive.google.com/file/d/0B28LIEw6t7gtTElSR2FFempwNDQ/view?usp=sharing


Aucun commentaire: