mercredi 23 décembre 2015

Alika est il un vieux crapaud ? antitra soabakaka ve Alika ?

karandoha; os crânien, taolan-karandoha.
crâniopliaryngiome n.m.- Fivonton'atidoha.
crâniosténose n.f.- Fifintin-karandoha (aretina entiteraka
mampifampiraikitra ny kinifinifin'ny karandoha.
cranter v.fr. (1).- Manasolatra.
crapaliuter v.intr. (1) (tenim-boto.).- Mandeha lalandratsy.

crapaud n.m.- Saobakaka; le crapaud a la peau verruqueuse,
votsena hoditra ny saobakaka. • (teknika)
Akalan-damira.
fauteuil crapaud, sezabe iva mibalelaka.

crapaudine n.t- Tantavana (apetraka an-dohampantsona).
Lahin-tsavily (araikitra amin'ny rindrina).
(mekanika) Foto-tana-kodina. • à la crapaudine
(nahandro), fomba ahandroana akoho na voromahailala.
crapouillot n.m.-Tafondro kely (nampiasaina tamin'ny
ady 1915-1918).
crapule n.t- Faikan'olona, fatritran'olona, faikam-boto.
Vetavetan'olona.
crapulerie n.f- Hafaikany, hafatritra.
crapuleusement adv.- Amin'ny fombam-boto.
crapuleux, euse adj.- Faikany, fatritrany. • crime crapuleux,
vono olona hangalarana.
craquage n.m. = cracking.
craque n.f (vtbt).- Lainga. • Rehadrehaka.
craquelage n.m.-Taobakoly mitriatriatra.

craquelé, e ad/- Mitriatriatra: porcelaine

Aucun commentaire: